O škole

ÚVODEM

Naše škola je úplnou školou s 1. – 9. postupným ročníkem. Budovy školy jsou situovány do panelového sídliště, odkud do školy dochází většina žáků. Našimi žáky je mnoho dětí z jiných částí Olomouce, do sportovních tříd dojíždějí žáci i ze vzdálenějších míst. Škola se nachází v blízkosti zastávek MHD, což situaci dojíždějícím žákům do značné míry usnadňuje.

V oblasti výuky cizích jazyků vycházíme vstříc trvalému zájmu rodičů a jejich dětem nabízíme výuku angličtiny již od 1. ročníku formou nepovinného předmětu. Od 3. ročníku je vždy jedna třída specializovaná na výuku cizích jazyků, od 5. ročníku mají žáci možnost rozvíjet své sportovní nadání ve třídě specializované na tělesnou výchovu se zaměřením na fotbal, od 6. ročníku na atletiku a basketbal.

Usilujeme o to, aby škola fungovala ke vší spokojenosti, což se neobejde bez vzájemné spolupráce všech zúčastněných – žáků, pedagogů a rodičů. Chápeme školu jako živý organizmus a jako věc veřejnou – pomozte nám ji tvořit ke spokojenosti všech, kterým není její vývoj lhostejný.

V roce 2011/ 2012 proběhla rozsáhlá rekonstrukce pláště školních budov (výměna oken a zateplení) a byl zcela zrekonstruován sportovní areál, který byl zpřístupněn veřejnosti.

V roce 2019 proběhla výrazná rekonstrukce školních dílen a modernizace jedné ze dvou počítačových učeben, která byla přizpůsobena i výuce cizích jazyků. Ve stejném roce byl vybudován výtah, díky kterému je hlavní budova školy zcela bezbariérová.

 

HISTORIE
- provoz školy zahájen ve školním roce 1980 –1981
- právní subjektivita od 1. 1. 1992
- od 1. 7. 2009 odloučené pracoviště ZŠ Čajkovského

SOUČASNOST
škola vyučuje 1. - 9. ročník podle ŠVP pro základní vzdělávání „Škola v pohybu“

Počet tříd - 44
I. stupeň – 24 tříd (z toho 7 tříd ZŠ Čajkovského)
II. stupeň - 20 tříd

Počet žáků - 1023
I. stupeň – 519 žáků (z toho 136 žáků ZŠ Čajkovského)
II. stupeň - 504 žákůŠkolní družina

8 oddělení - ZŠ Heyrovského
4 oddělení - ZŠ Čajkovského

 

ŠPP – školní pedagogické pracoviště

2 výchovné poradkyně (pro I. a II. stupeň)

3 metodičky prevence sociálně patologických jevů (2 ZŠ Heyrovského, 1 ZŠ Čajkovského)

1 školní psycholožka

3 speciální pedagožky (2 ZŠ Heyrovského, 1 ZŠ Čajkovského)

 


Specializace

- třídy s rozšířenou výukou jazyků (od 3. ročníku)
- třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy – zaměření na kopanou (od 5. ročníku)
- třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy – zaměření na atletiku (od 6. ročníku)

Velké akce školy

 • výuková soustředění
 • soustředění sportovních tříd
 • zájezdy do anglicky a německy mluvících zemí
 • sportovní turnaje (florbal, kopaná,vybíjená,volejbal…)
 • karneval
 • vánoční show
 • akce školní družiny (drakiáda, čertí hrátky, …)

 

Spolupráce školy

 • Regionální fotbalová akademie (RFA) Olomouckého kraje
 • SK Sigma Olomouc
 • AK Olomouc
 • BCM UP Olomouc
 • Lingua centrum (mezinárodní jazykové zkoušky)