Školní psycholog

Mgr. Renata Šmeralová

- kabinet 120

 

KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE:

PO PŘEDCHÁZEJÍCÍ TELEFONICKÉ DOMLUVĚ :

PONDĚLÍ         14:30 – 15:30

ČTVRTEK        8:00 – 9:00

 

 

Jiný termín konzultace lze také domluvit individuálně.

 

tel. číslo 585 758 034

_______________________________________________________________________________________________________________

Úkolem školního psychologa je péče o maximální využití potenciálu žáků, zdravé klima školy a přátelské vztahy mezi žáky, pedagogy, rodiči a dalšími specialisty. Působí tedy v rovině žáků, rodičů i učitelů.

Podmínkou pro poskytnutí školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.

Školní psycholožka se v rámci své činnosti zabývá výchovně vzdělávací problematikou u žáků a v třídních kolektivech a vstupuje také s psychokorektivními aktivitami do jednotlivých tříd, zabývá se prevencí studijního selhávání, rizikového chování žáků a dalších aktuálních otázek života školy. Zúčastňuje se také dalších aktivit školy s cílem podpořit jejich preventivní a psychohygienický aspekt.

Žáci mají možnost s psycholožkou konzultovat otázky studijní, rodinné i osobní. V případě nutnosti je neprodleně poskytnuta krizová intervence a další podpůrná opatření. V době mimo vyučování je setkání osobní záležitostí každého žáka, v době vyučování může žák odejít ze třídy pouze s vědomím třídního učitele. Stejně jako jiní specialisté, i školní psycholožka je vázána povinností mlčenlivosti - obsah konzultace je tedy chráněn normou o důvěrnosti informací.

Školní psycholog také může pracovat na zakázku učitelů či vedení školy (např. v případě studijního neúspěchu, výchovných problémů žáka). Školní psycholog je k dispozici také rodičům – konzultovat je možno eventuální výchovné, výukové či rodinné otázky.

Na konzultacích je nutné se předem domluvit telefonicky nebo osobně .

S čím Vám může školní psycholog pomoci:

- poradenství pro žáky v osobních , rodinných, školních problémech
- poradenství pro rodiče
- výukové a výchovné problémy
- krizové situace
- problémy ve vztazích, komunikační obtíže
- práce se strachem a úzkostnými stavy, trémou
- obtíže související s tělem – anorexie, bulimie
- techniky učení pro žáky
- profesní orientace (volba střední školy)
- práce se třídou na dané téma
- spolupráce s ostatními institucemi /PPP, SPC, P-centrum, Úřad práce, Policie,../