Umíme více III

 

Ve školním roce 2020/21 je naše škola zapojena do projektu

 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017533 – Umíme více III (projekt MŠMT v rámci Výzvy č.02_20_080 Šablony III

 

Tento projekt ve školním roce 2020/21 probíhá  ve třech oblastech a především se jedná  o pokračování aktivit z předchozího projektu Umíme více II. a I , které probíhaly v předcházejících školních letech 2017 – 2020.

  • Školní speciální pedagog – personální podpora – speciální pedagog diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků a pomáhá vytvářet a zlepšit podmínky pro úspěšnou integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

  • Školní psycholog – personální podpora – školní psycholog zkoumá klima ve třídách, chování žáků, vytváří diagnostiku a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu

 

  • Školní kariérový poradce – personální podpora – podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání

 

  • Projektové dny ve škole a mimo školu - jedná se o společné vedení projektového dne pedagogem ZŠ a odborníkem z praxe, kdy oba (pedagog s oborníkem z praxe) připraví a vedou projektovou výuku ve vzájemné spolupráci. Role pedagoga a odborníka z praxe se mohou během projektového dne střídat a měnit dle zaměření projektové výuky. Součástí spolupráce je uplatnění principu 3 S (společné plánování, společná výuka, společná reflexe)