Výchovný poradce

Mgr. Kateřina Navrátilová - výchovná poradkyně pro I. stupeň

- kabinet: 309

Konzultační hodiny:

- pro rodiče: po předchozí domluvě - pondělí 12.45 - 13.30

 

Mgr. Silvie Svobodová - výchovná poradkyně pro II. stupeň

- kabinet: 307

Konzultační hodiny:

- pro žáky: o velké přestávce denně 9.40 - 10.00

- pro rodiče: po předchozí domluvě pondělí 13.35 - 14.20

                                                                     

 

Jiný termín konzultace lze také domluvit individuálně.

_________________________________________________________________________________________

 

Základní informace k přijímacímu řízení

  

Počet přihlášek na střední školy

Pro první kolo přijímacího řízení podává uchazeč 2 přihlášky. Na školy s talentovou zkouškou se mohou podat dvě přihlášky. Žák, který si podá dvě přihlášky na SŠ s talentovou zkouškou, si může podat další dvě přihlášky na SŠ bez talentové zkoušky, tedy celkem 4 přihlášky.

Počet přihlášek na SŠ v dalších kolech přijímacího řízení není omezen.

 

Termíny podání přihlášek na střední školy

Uchazeč podává přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejpozději do 1. března 2023, v případě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2022.

 

Předávání přihlášek na střední školy

Uchazeči nebo zákonní zástupci nezletilých uchazečů podávají přihlášky přímo řediteli příslušné střední školy, o kterou mají zájem.

 

Termíny přijímacích zkoušek

Termíny přijímacích zkoušek musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaným počtem přijímaných žáků do 31. ledna 2023 a pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2022.

Termíny jednotné zkoušky z ČJ a Ma pro maturitní obory jsou:

13. a 14. 4. 2023 pro žáky 9. ročníku
17. a 18. 4. 2023 pro žáky 5. a 7. ročníku (víceletá gymnázia)

 

Výsledky přijímacího řízení

Ředitel školy ukončí hodnocení uchazečů do 3 pracovních dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušky. Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatých uchazečů nebo zákonným zástupcům nezletilých nepřijatých uchazečů odešle rozhodnutí o nepřijetí.

 

Zápisový lístek

Svůj úmysl vzdělávat se na SŠ potvrdí zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. To neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání, nebo pokud byl přijat na školu s talentovou zkouškou.

 

Přílohy přihlášek

- lékařské potvrzení

- aktuální zpráva pedagogicko-psychologické poradny

- členství ve SK SIGMA, FAČR nebo ATLETICKÉHO KLUBU,...

-kopie diplomů olympiád a soutěží