Rozšířená výuka

JAZYKY

V oblasti výuky cizích jazyků vycházíme vstříc trvalému zájmu rodičů a jejich dětem nabízíme výuku angličtiny již od prvního ročníku. Angličtina jako nepovinný předmět je v 1. ročníku vyučován 1 hodinu a ve 2. ročníku 2 hodiny týdně. Během těchto hodin si žáci na cizí jazyk zvykají, pomalu se s ním seznamují prostřednictvím her, poslechových a komunikačních činností.

Povinná výuka angličtiny je pro všechny žáky od 3. ročníku v rozsahu 3 hodiny týdně. I tady však nabízíme rodičům a jejich dětem výraznou alternativu – třídu s rozšířenou výukou cizích jazyků. Tyto třídy mají na naší škole již dlouholetou a velmi úspěšnou tradici, první vznikla ve školním roce 1993 / 94 a její tehdejší žáci jsou dnes již úspěšní absolventi vysokých škol. Od tohoto roku je vždy v každém ročníku – počínaje ročníkem 3. – jedna tzv. jazyková třída. Její žáci mají oproti jiným třídám ve 3. – 5. ročníku 1 hodinu angličtiny navíc, tedy na prvním stupni vždy 4 hodiny, a úměrně svému věku si procvičují své komunikační dovednosti. Druhý cizí jazyk si žáci jazykových tříd volí před nástupem do 6. ročníku. Obvykle si mohou vybrat mezi jazykem německým, španělským. Pro žáky jazykových tříd jsou pořádány jazykové dny a během celého školního roku pracují na větších či menších projektech. Jejich jazykové vzdělávání je velmi kvalitní a zájemci mohou ještě před ukončením svého základního vzdělávání složit mezinárodní zkouškyz němčiny Fit in Deutsch a velmi náročné mezinárodní zkoušky ze série Cambridgeských zkoušek Key English Test (KET), případně PET (Preliminary English Test).

Žáci jazykových tříd mají oproti žákům jiných tříd přednostně možnost:

  • pracovat v mezinárodních projektech Comenius a zúčastnit se výměnných pobytů, v minulosti např:

- 2003 – 06 „Roots and Wings“ – partnerské školy v Dánsku, Finsku a Walesu

- 2006 – 09 „Youth in the Changing World“ – partnerské školy v Maďarsku, Německu a Francii

  • zúčastnit se jazykových soustředění pořádaných podle zájmu rodičů a možnosti vyučujících

  • zúčastnit se zahraničních poznávacích zájezdů pořádaných na základě zájmu a finančních možností rodičů

  • setkat se s angličtinou „na živo“ během červnové pedagogické praxe studentů z University of Durham (Velká Británie) v rámci dlouholetého úspěšného projektu, do kterého jsme zapojeni jako jediná olomoucká základní škola

Nadaným žákům z jiných škol, kteří by se chtěli stát žáky jazykové třídy, především však žákům 5. ročníku,nabízíme možnost tzv. rozdílové zkoušky z angličtiny (ve vyšším ročníku i z dalšího cizího jazyka). Koná se zpravidla na začátku června a po jejím úspěšném složení je žák zařazen do jazykové třídy. Podrobnější informace podá kdykoliv ředitel školy.

Výuku angličtiny se všech třídách zajišťují kvalifikovaní učitelé, kteří při práci se svými žáky používají kvalitní učebnice, nejmodernější slovníky, cizojazyčné časopisy, atraktivní výukové materiály a pomůcky včetně PC a interaktivní tabule. Ve všech třídách se snažíme vést žáky ke komunikaci a používat moderní metody a formy práce.

 

SPORT

Tělesná výchova představuje nejdůležitější formu pohybového učení a pohybové kultivace žáků. V rámci hodin tělesné výchovy si žáci osvojují pohybové dovednosti a jejich učitelé usilují o optimální rozvoj jejich fyzického vývoje. I v této oblasti se může pochlubit specializovanými sportovními třídami, které již mnoho let tvoří silnou základnu Atletickému klubu AK OLOMOUC, Basketbalového centra Mládeže a v posledních několika letech i fotbalového klubu SK Sigma Olomouc.
Žáci v těchto třídách se postupně specializují na jednotlivé sporty a disciplíny a pod vedením svých učitelů a trenérů se sportu věnují nejen v rámci školní výuky, ale i na odpoledních trénincích, pravidelně se zúčastňují mnoha soustředění, závodů a sportovních soutěží.
Naší snahou je co nejlépe skloubit oblast jejich sportovních zájmů s běžnými školními povinnostmi, respektovat osobnost žáka sportovce a trvalou spoluprácí s výše uvedenými kluby zajistit našim žákům co nejlepší podmínky k jejich přípravě a sportovnímu růstu.

 

 

 Kritéria k přijímání a zařazování žáků do třídy s rozšířenou výukou TV se zaměřením na atletiku naleznete v části 'Informace pro rodiče'.