Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) na naší ZŠ zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo na škole.

ŠPP je tvořeno výchovnou poradkyní, metodičkou prevence a školní psycholožkou. Všichni členové týmu ŠPP spolu spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají, rovněž úzce spolupracují s pedagogy školy, vychovatelkami ŠD a poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich rodičům a pedagogům. Snaží se pomáhat jim při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Souhlas rodičů s činností školního psychologa/speciálního pedagoga

Vážení rodiče,

dovolte, abychom Vás informovali o formách souhlasu zákonného zástupce nezletilého žáka s činností školního psychologa a speciálního pedagoga. Tento souhlas je podmínkou pro poskytnutí poradenské služby nezletilému žákovi.

A)Generální souhlas rodičů s činností školního psychologa /školního speciálního pedagoga uvedený v žákovské knížce žáka

Generální souhlas se projednává jedenkrát ročně na třídních schůzkách. Rodiče, kteří souhlasí s tím, aby v případě potřeby školní psycholog/školní speciální pedagog pracoval s jejich dítětem, generální souhlas v žákovské knížce podepíší. Svým podpisem stvrzují, že souhlasí, aby školní psycholog/školní speciální pedagog:

  • spolupracoval s učiteli při vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných,
  • vedl třídnické hodiny ve spolupráci s třídním učitelem,
  • poskytl úvodní poradenskou konzultaci dítěti, které ho samo vyhledá,
  • poskytl krizovou intervenci dítěti, které se octne v psychicky mimořádně náročné situaci,
  • společně s pedagogy vytvářel podmínky k maximálnímu využití potenciálu dítěte,
  • podílel se ve spolupráci s třídním učitelem na posílení pozitivní atmosféry ve škole,
  • prováděl anonymní anketní šetření a průzkumy ve škole (vztah žáků k vyučovacím předmětům, výskyt sociálně patologických jevů apod.) a konzultoval zjištěné údaje s vedením školy, výchovným poradcem, školním metodikem prevence, třídním učitelem, při důsledném zachovávání anonymity jednotlivých žáků, kteří se šetření a průzkumů účastnili,
  • informoval rodiče na třídních schůzkách, či mimořádným písemným sdělením o výsledcích anonymních anketních šetření a průzkumech.

Rozhodnou-li se rodiče, že generální souhlas s činností školního psychologa/školního speciálního pedagoga nepodepíší, nemá školní psycholog/školní speciální pedagog právo jejich dítěti výše uvedené služby poskytovat.

B) Individuální souhlas rodičů s činností školního psychologa /školního speciálního pedagoga

Individuální souhlas udělují psychologovi/speciálnímu pedagogovi rodiče jednorázově na předtištěném formuláři, který obsahuje přesnou informaci o činnosti (činnostech), kterou bude psycholog/speciální pedagog s dítětem (dětmi) vykonávat. Individuální souhlas rodičů je nezbytnou podmínkou např. pro diagnostiku třídních kolektivů a psychokorektivní činnost s třídními kolektivy, pro zařazení dítěte do skupiny osobnostního rozvoje, do psychoterapeutické nebo do reedukační skupiny, pro účast dítěte na výjezdových aktivitách s psychologickou či psychodiagnostickou náplní, pro individuální psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření dítěte, pro zařazení dítěte do dlouhodobé péče školního psychologa/školního speciálního pedagoga a pro jakékoli další individuální aktivity s dítětem.

Zjištění psychologa/speciálního pedagoga o dítěti, která jsou výsledkem odborných činností podléhajících individuálnímu souhlasu rodičů, jsou sdělována výhradně rodičům dítěte. K poskytnutí ústní nebo písemné zprávy o dítěti vyučujícímu (např. třídnímu učiteli, výchovnému poradci, apod.) musí získat školní psycholog /školní speciální pedagog zvláštní souhlas rodičů. Veškerá dokumentace školního psychologa /školního speciálního pedagoga je archivována. Přístup k dokumentaci o dítěti mají pouze rodiče.

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně souhlasů Vám Vaše otázky rády zodpovíme. Můžete nás kontaktovat osobně v budově školy v kabinetě č. 120 či telefonicky na tel. čísle 585 758 034.

Mgr. Renata Šmeralová, školní psycholog

Mgr. Táňa Vozáková, školní speciální pedagog